Pages Menu
Categories Menu

Posted on Jun 24, 2015 in Metodologie |

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI-ŢINTĂ

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI-ŢINTĂ

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în oameni !

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”

Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste”

Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906

Perioada de implementare: 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015 (18 luni)

Beneficiar: Universitatea din Bucureşti

Partener 1 naţional: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti

Partener 2 naţional: FUNDAȚIA DEZVOLTARE ÎN EUROPA

METODOLOGIE DE SELECŢIE A GRUPULUI-ŢINTĂ

pentru efectuarea stagiilor de practică în cadrul proiectului

logo UB

Cadru legislativ

Organizarea şi desfăşurarea selecţiei grupului-țintă studenţi în cadrul proiectului „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste”, POSDRU/161/2.1/G/140906, au la bază prevederile Legii                 nr. 258/2007 privind practica elevilor şi a studenţilor, Ordinului Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, ale dispoziţiilor specifice prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Cererea de propuneri de proiecte nr. 161 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Cap. I. Cadrul general şi contextul proiectului

Preambul

Prezenta metodologie este realizată pentru selectarea grupului-ţintă, aferentă Activităţii 4.3. „Realizarea metodologiei de selecție și repartizare a grupului-țintă în grupe de practică”, în cadrul proiectului „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste”, POSDRU/161/2.1/G/140906, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea procesului de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pentru studenţi şi masteranzi din domeniile ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste, prin participarea acestora la stagii de practică realizate în urma unor acorduri instituţionale de colaborare (parteneriate), beneficiind de îndrumare specializată şi personalizată, în vederea unei formări profesionale şi a unei bune integrări pe piaţa muncii.

Proiectul urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective specifice:

 1. Înființarea a două Centre de Consiliere și Orientare Profesională – CORP 1, la Facultatea de Litere și CORP 2, la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii (CESI), utilate corespunzător şi integrate în procesul de formare profesională a studenţilor.
 2. Încheierea de minimum 30 de acorduri instituționale de practică cu organizaţii din mediul privat, public şi non-profit, implicate în organizarea şi desfăşurarea stagiilor de practică.
 3. Realizarea de instrumente de lucru (ghiduri de consiliere şi orientare profesională) pentru perfecţionarea cadrelor didactice supervizoare și a tutorilor care îndrumă stagii de practică.
 4. Realizarea de îndrumare de practică pentru studenţi, cu secţiuni dedicate programelor de studii implicate (licenţă şi masterat) şi a materialelor de monitorizare şi evaluare a stagiilor de practică.
 5. Organizarea de sesiuni de consiliere pentru carieră pentru studenţi în vederea participării la stagiile de practică, de vizite de studiu la parteneri de practică potenţiali, de sesiuni de informare asupra diversităţii şi specificităţii debuşeelor profesionale, de sesiuni comune de consiliere şi schimb de experienţă, în urma participării la stagiile de practică realizate prin proiect.

Cap. II. Grupul-ţintă

Proiectul SOCIUS oferă servicii de consiliere în carieră pentru 400 de studenţi pe baza unui dosar (Cap. IV.4 Dosar de candidatură din prezenta metodologie), studenţi înmatriculaţi la Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere în următoarele specializări:

 • Filologie – studii literare și lingvistică
 • Studii europene
 • Etnologie
 • Comunicare și relații publice
 • Științe ale informării și documentării
 • Știinţe administrative
 • Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.

Aceştia vor beneficia pe parcursul anului universitar 2014-2015 de 10 sesiuni de informare, susţinute de experţi, tutori, traineri, cu privire la debuşee profesionale şi oportunităţi de angajare existente pe piaţa muncii.

Dintre cei 400 de studenţi, primii 300 clasaţi vor face parte din grupul-ţintă, care va beneficia de stagii de practică contractate pe baza unor convenţii-cadru individuale.

Practica de specialitate este inclusă ca activitate obligatorie în planul de învăţământ al fiecărei serii de studenți, cu scopul de a-i permite studentului aplicarea cunoştinţelor teoretice însuşite în programul general de instruire universitară.

Cap. III. Beneficii date de calitatea de membru al grupului-țintă

Studentul membru al grupului-țintă al proiectului SOCIUS beneficiază de:

 • stagii de practică de înaltă specializare, contractate, organizate și monitorizate de echipa proiectului;
 • vizite de studiu la parteneri potențiali de practică, sesiuni speciale de informare;
 • un concurs pentru cele mai valoroase stagii de practică (licență, masterat), cu premii în bani;
 • prezentarea și publicarea stagiilor de practică premiate, ca exemple de bune practici, în materialele proiectului (ghiduri, îndrumare, materiale de informare, site).

Cap. IV. Desfăşurarea procesului de selecţie

 

IV.1. Informarea potențialilor membri ai grupului-țintă privind selecția

Promovarea anunțului privind etapa de selecție a grupului-țintă va fi asigurată prin  intermediul site-ului Universităţii din Bucureşti (www.media.unibuc.ro), a Facultăţii de Litere (www.litere.ro/socius), a Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (www.cesi.ro), pe e-group-urile studenţilor, precum şi prin afişarea şi distribuirea de materiale de informare şi publicitate.

IV.2. Criterii de participare

La selecție pot participa persoane care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:

 1. sunt studenţi înmatriculaţi la studii universitare de licenţă (cu frecvenţă sau cu frecvenţă redusă) sau la studii universitare de masterat, în cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti;

Notă: Prioritate se va acorda studenţilor din anii I şi II de licenţă şi masteranzilor din anul I.

 1. nu beneficiază de finanţare din alte proiecte POSDRU, DMI 2.1 sau din alte proiecte cu fonduri europene;
 2. sunt cetățeni ai Uniunii Europene, cu domiciliul sau reședinţa legală în România.

IV.3. Criterii de selecţie

 1. Motivarea şi potenţialul grad de implicare în activităţile proiectului.
 2. Rezultatele anterioare în activităţi extracurriculare (stagii de voluntariat, internship-uri, participare la manifestări ştiinţifice, activitate publicistică, proiecte și lucrări premiate, cursuri de formare profesională).

IV.4. Dosarul de candidatură

Înscrierea studenţilor constă în depunerea unui dosar de candidatură la secretariatul SOCIUS (Facultatea de Litere, demisol, Aripa Amfiteatre), care va cuprinde următoarele documente:

 1. Curriculum Vitae în format Europass, semnat şi datat de candidat pe fiecare pagină;
 2. Scrisoare de motivaţie;
 3. Documente doveditoare pentru experiența extracuriculară;
 4. Copie xerox carte de identitate;
 5. Copie xerox certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Copie xerox carnet de student.

 

Formulare specifice (se completează la secretariatul SOCIUS, la depunerea candidaturii):

 1. Cerere de înscriere la procesul de selecţie (Anexa 1);
 2. Formularul de identificare a grupului-ţintă;
 3. Declaraţie-tip privind acordul utilizării datelor cu caracter personal (Anexa 2);
 4. Declarație privind evitarea dublei finanțări (Anexa 3).

Documentele se vor îndosaria într-un dosar de plastic.

III.5. Procesul de selecţie

Informaţiile privind calendarul de derulare a procesului de selecție, termenele limită etc. se regăsesc în Anexa 4.

În procesul de selecţie a grupului-ţintă vor fi respectate prevederile legislaţiei în vigoare şi a practicilor europene cu privire la egalitatea de şanse şi tratament egal. Nu se va face nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, indiferent de: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, vârstă, handicap/dizabilitate, boală, apartenenţă la o categorie defavorizată.

Comisia de selecţie are următoarea componenţă:

 • Managerul de proiect;
 • Un cadru didactic supervizor (îndrumător de practică) pentru fiecare specializare menţionată la cap. II;
 • Coordonatorul de stagii.

Verificarea condițiilor eliminatorii şi descalificarea candidaților

După finalizarea perioadei de depunere a dosarelor de candidatură, comisia de selecţie va verifica dosarele din perspectiva:

 • Condițiilor eliminatorii a candidaţilor (eligibilitatea candidaţilor);
 • Corectitudinii întocmirii dosarului: acesta conține toate documentele solicitate şi în forma solicitată.

În urma acestei verificări, comisia întocmeşte un Proces-verbal prin care stabileşte dosarele care nu corespund cerințelor.

           

Analiza dosarelor candidaților eligibili

Membrii comisiei de selecţie analizează dosarele de candidatură în conformitate cu criteriile prezentate în Anexa 5, acordă punctajele în consens şi ierarhizează candidaţii în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

Fiecare membru al comisiei completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare candidat, care se va anexa la dosarul acestuia.

Vor fi selectați suplimentar studenţi în vederea completării grupului-ţintă, în cazul în care, din motive obiective, unii studenţi admiși renunţă înainte de începerea stagiului de practică.

Studenților astfel selectați li se va solicita completarea şi semnarea unei declaraţii prin care aceștia acceptă poziţia de rezervă în proiect (Anexa 6).

Rezultatele procesului de selecţie

Rezultatele procesului de selecţie a grupului ţintă sunt consemnate într-un Proces verbal de selecţie şi comunicate candidaţilor pe următoarele site-uri: www.litere.ro/socius şi www.cesi.ro.

Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

Prin contestaţie se poate solicita motivat reevaluarea dosarului de candidatură al contestatarului, fără a fi permisă completarea acestuia. Contestaţiile se pot depune în termen de 2 zile lucrătoare de la publicarea rezultatelor la secretariatul SOCIUS, persoană de contact: Simona Chiaburu.

Eventualele contestaţii se rezolvă de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de 1 zi lucrătoare de la data expirării termenului limită de depunere a contestaţiilor.

Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din cel puţin trei cadre didactice supervizoare (îndrumătoare de practică), neimplicate în prima fază a selecţiei, asistate de consilierul juridic al proiectului.

Afișarea rezultatelor finale – se va afișa lista finală a studenților selecțati să ia parte la

activitățile din cadrul proiectului pe site-urile www.litere.ro/socius şi www.cesi.ro.

Repartizarea membrilor grupului-țintă în grupe de practică

În urma selecţiei grupului-ţintă, studenţii vor fi repartizaţi în grupe de practică, în baza unor criterii orientative şi nu exclusive, în funcție de specializare, de opţiunile acestora şi de profilul partenerilor de practică participanți la proiect.

 

Descarcă METODOLOGIE DE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ SOCIUS