Pages Menu
Categories Menu

Posted on Jun 24, 2015 in Metodologie de premiere |

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Investeşte în oameni !

Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară nr. 2 ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”

Domeniul major de intervenție 2.1 ”Tranziţia de la şcoală la viaţă activă”

Titlul proiectului: „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor

pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste”

Nr. de identificare contract: POSDRU/161/2.1/G/140906

Perioada de implementare: 29 aprilie 2014 – 28 octombrie 2015 (18 luni)

Beneficiar: Universitatea din Bucureşti

Partener 1 naţional: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” – Bucureşti

Partener 2 național: FUNDAȚIA DEZVOLTARE ÎN EUROPA

METODOLOGIE DE ACORDARE A PREMIILOR 

pentru stagiile de practică desfășurate în cadrul proiectului 

logo UB

Cadru legislativ

 • Prevederile Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi a studenţilor;
 • Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 3955/2008 privind aprobarea Cadrului general de organizare a stagiilor de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat şi a Convenţiei-cadru privind efectuarea stagiului de practică în cadrul programelor de studii universitare de licenţă şi de masterat;
 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011;
 • Ordinul comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi a ministrului finanţelor publice nr.1117/2170/august 2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”, cu modificările și completările ulterioare;
 • Dispoziţiile prevăzute în Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Cererea de propuneri de proiecte nr. 161 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Cap. I. Cadrul general şi contextul proiectului

Preambul

Prezenta metodologie este aferentă Activităților 4.10. „Realizarea unei metodologii de premiere a celor mai valoroase stagii de practică (pe specializare)” și 4.11. „Organizarea unui concurs pentru cele mai valoroase stagii de practică”, implementate în cadrul proiectului „SOCIUS – Servicii de Orientare, Consiliere şi Îndrumare a Studenţilor pentru carieră în ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste”, POSDRU/161/2.1/G/140906, finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătăţirea procesului de tranziţie de la şcoală la viaţa activă pentru studenţi şi masteranzi din domeniile ştiinţe sociale, arte şi ştiinţe umaniste, prin participarea acestora la stagii de practică realizate în urma unor acorduri instituţionale de colaborare (parteneriate), beneficiind de îndrumare specializată şi personalizată, în vederea unei formări profesionale şi a unei bune integrări pe piaţa muncii.

Proiectul se adresează unui grup-țintă de 300 de studenți înmatriculaţi la Universitatea din Bucureşti – Facultatea de Litere în următoarele specializări:

 • Filologie – studii literare și lingvistică
 • Studii europene
 • Etnologie
 • Comunicare și relații publice
 • Științe ale informării și documentării
 • Știinţe administrative
 • Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură.

Cap. II. Acordarea de premii

Premiile sunt acordate pentru stagiile de practică de specialitate incluse ca activitate obligatorie în planul de învăţământ al fiecărei serii de studenți.

Se vor acorda studenţilor premii pentru performanţe deosebite obţinute la sfârşitul sau pe parcursul stagiului, urmărindu-se creşterea motivaţiei studenţilor pentru îmbunătăţirea performanţei profesionale personale prin participarea pe întreaga durată a stagiilor de pregătire practică și finalizarea cu succes a acestora. Activitatea de practică va fi evaluată de către o comisie şi cele mai bune proiecte de practică vor fi premiate.

Descrierea premiilor:

 • pentru stagii desfășurate de studenți – 10 premii x 500 lei/stagiu
 • pentru stagii desfășurate de masteranzi – 18 premii x 1000 lei/stagiu.

Premiile vor fi repartizate pe specializări, proporțional cu numărul studenților/ masteranzilor înscriși în grupul-țintă de la respectiva specializare.

Cap. III. Desfăşurarea concursului pentru premierea stagiilor de practică

 

III.1. Informarea membrilor din grupul-țintă

Prezenta metodologie va fi anunțată public înainte de demararea stagiilor de practică prin intermediul site-ului Facultăţii de Litere (www.litere.ro) și al Centrului de Excelenţă în Studiul Imaginii (www.cesi.ro).

Informațiile privitoare la organizarea concursului pentru premierea celor mai valoroase stagii de practică vor fi postate pe site-ul proiectului pe parcursul lunilor 7-18 de implementare (noiembrie 2014 – octombrie 2015).

III.2. Criterii de calificare în vederea acordării premiilor:

 • îndeplinirea integrală a sarcinilor corespunzătoare stagiilor de practică conform planului de învățământ, reglementată prin convenţia-cadru privind efectuarea stagiului de practică;
 • stagiul de practică să fie omologat de cadrul didactic supervizor cu nota 10;
 • lipsa oricăror evenimente de natură disciplinară/etică provocate de studentul-stagiar și consemnate la nivel de cadru didactic supervizor sau tutore de practică.

III.3. Criterii de acordare a premiilor pe specializări

Specializarea Filologie – studii literare

 • realizarea responsabilă a sarcinii principale a stagiului, respectiv realizarea unui material științific coerent și riguros alcătuit, individual sau în grup, relevant pentru scopul urmărit de către instituția organizatoare prin intermediul tutorelui;
 • gradul de implicare în activitățile proiectului.

Specializarea Filologie – lingvistică

 • implicarea practicanților în organizarea evenimentelor desfășurate de către instituțiile partenere: expoziții tematice, ateliere de lucru, colocvii științifice, mese rotunde etc.;
 • diseminarea rezultatelor cercetării obținute în stagiile de practică prin redactarea (eventual, publicarea) unor studii, articole, dosare tematice etc.

Specializarea Studii europene

 • adecvarea stagiului la domeniul de studii, caracterul formativ al stagiului și concretizarea stagiului într-un proiect sau rezultat măsurabil, cu impact cultural, social sau politic.

Specializarea Etnologie

 • concordanţa dintre obiectivele şi rezultatele stagiului, specificate în acordul de parteneriat, respectiv, în dosarul de practică;
 • potenţialul de utilizare a rezultatelor stagiului după încheierea acestuia (prin diseminare, în forma unor participări la evenimente profesionale, a contribuţiei la realizarea unor instrumente de lucru: arhive, baze de date; a publicării unor lucrări de specialitate ş.a.);
 • diversitatea activităţilor din cadrul stagiului de practică şi a metodelor şi tehnicilor de lucru vizate de finalizarea optimă a acestora.

Specializarea Comunicare și relații publice

 • relevanța stagiului pentru domeniul de expertiză al aplicantului (relații publice, publicitate, comunicare, marketing etc);
 • îndeplinirea unor activități care presupun mai mult decât execuție (au o componentă strategică) și găsirea unor soluții originale pentru ducerea la bun sfârșit a sarcinilor de lucru;
 • posibilitatea transformării rezultatelor stagiului de practică într-o platformă pentru viitoare activități similare.

Specializarea Științe ale informării și documentării

 • relevanța stagiului pentru cunoștințele teoretice dobândite conform planului de învățământ;
 • atitudinea studentului pe parcursul stagiului de practică în realizarea sarcinilor de lucru (colegialitate, colaborare, implicare, inițiativă, inovație, disponibilitate) care poate fi regăsită în evaluarea realizată de către tutore, alți angajați ai instituției respective care au urmărit activitatea practicantului;
 • contribuție la realizarea sau chiar efectuarea individuală a unor produse documentare (dosar documentar, bibliografie, catalog de bibliotecă etc.) sau servicii de informare (crearea unei pagini Facebook a bibliotecii/centru de informare și documentare (CDI).

Specializarea Știinţe administrative

 • găsirea unor soluții practice la situații concrete pentru activitățile la care a participat (găsirea unor soluții rapide în situații de criză);
 • implementarea unor metode/tehnici de eficientizare a fluxurilor de lucru în activitățile în care a fost implicat; propuneri de îmbunătățire a activității instituției gazdă privind organizarea stagiilor de practică pentru studenți;
 • calitatea și acuratețea dosarului de practică (conținut și estetică);
 • analiza unor activități la care a participat, relevante pentru specializarea studentului și în care se face legatura între teorie și practică;
 • competențele dobândite pe parcursul stagiului de practică, specifice specializării.

Specializarea Studii culturale interdisciplinare – arte și arhitectură

 • calitatea deosebită a stagiului de practică, finalizat cu o lucrare de tipul: studiu, expoziție, festival, evenimente, catalog de expoziție, volum, platforme online integrate, portofoliu de lucrări;
 • complementaritatea dintre stagiul de practică și programul de studii masterale la care este înscris studentul;
 • tipul de activități efectuate în cadrul stagiului (asigurarea unui echilibru între activitățile de tip executiv/decizional/creativ);
 • gradul de interes public al produsului stagiului de practică.

III.5. Organizarea și desfășurarea concursului

Studenții vor depune anexele 2-5 din dosarul de practică după cum urmează:

 • un exemplar din fiecare anexă se va preda cadrului didactic supervizor pentru omologarea stagiului;
 • un exemplar din fiecare anexă se va preda la secretariatul proiectului.

Studenții din anul III și masteranzii din anul II pot preda dosarul de practică cel mai târziu în sesiunea de examene mai-iunie 2015.

Studenții din anii I-II și masteranzii din anul I pot preda dosarul de practică cel mai târziu în sesiunea de examene septembrie 2015.

Acordarea premiilor se va desfășura cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi a practicilor europene cu privire la egalitatea de şanse şi tratament egal. Nu se va face nicio deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă.

Se va forma o comisie de concurs pentru fiecare specializare, cu următoarea componență:

 • Managerul de proiect;
 • Expert pe termen scurt/lung pentru respectiva specializare;
 • Coordonatorul de stagii.

Organizarea, derularea concursului, festivitatea de premiere și acordarea premiilor în bani vor avea loc în luna octombrie 2015.

 

Analiza dosarelor de practică

Fiecare membru al comisiei de concurs completează câte o grilă de evaluare pentru fiecare dosar de practică, iar studenții vor fi ierarhizați în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.

În cazul în care sunt mai mulţi studenți pe ultima poziţie în clasamentul punctajelor, departajarea se va face în baza unor criteri suplimentare: media de promovare a anului universitar 2014-2015 și angajarea în urma desfășurării stagiului de practică.

Rezultatele concursului

Rezultatele concursului sunt consemnate într-un Proces-verbal de concurs şi comunicate membrilor grupului-țintă pe site-ul proiectului și pe platformele de tip social media realizate în cadrul proiectului.

Stagiile de practică premiate vor fi prezentate și publicate, ca exemple de bune practici, în materialele proiectului (îndrumare de practică, materiale de informare, site).

Descarca METODOLOGIE PREMIERE STAGII SOCIUS